Riktigt tidiga (danska) källor

Uppdaterad 2019-12-13: Råkade få syn på detta inlägg och flera av dessa böcker finns online på danska riksarkivets hemsida.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/156/1849198/20167158

Jag såg en notering på SVAR i Kallinges hemsida som jag kopierar in här. Jag försöker få klarhet i vad detta är för DVD-skivor och om de kommer mer publikt och lättillgängligt (aka online) så småningom. Annars blir det väl till att ta en tripp till Kallinge i höst kanske?

Uppgifter om Blekinge från 1580-talet och 1600-talet

Nu har du möjlighet att via DVD-skivor titta på gamla rullfilmer som gäller för bl a de gamla Jordeböckerna för Blekinge.

På denna tiden var Blekinge uppdelad i två län, Sölvesborgs län och Lyckå län, som ändrades till Kristianopels län 1601. Så respektive län har material från sina trakter. Men man vet aldrig, man kan hitta något i det andra länet också…

Som en liten övrig information, för när Blekinge blev svenskt, fick vi tillhöra Kristianstads län mellan 1658-1680, därefter blev det några år som vi fick tillhöra Kalmar län, 1680-1683.

Fr o m år 1683 har Blekinge varit ett eget län, så nästa år 2013, firar vi 330 års jubileum!

Du har nu tillgång till följande material för respektive län:
Kristianopels län (Lyckå län t o m 1601)
Räkenskaper 1592-1658
Jordeböcker 1592-1612, 1628-1652
Extra skattemantal 1592-1657
Kvittenser 1592-1651

Sölvesborgs län
Räkenskaper 1592-1658
Jordeböcker 1583, 1592-1651
Extra skattemantal 1592-1644, 1646-1658
Kvittenser 1592-1658

Jordeböcker och jordrevning

1651
Domkapitlet i Lund
GVI:9 s.1393
(AID: v98451.b289.s1393, NAD: SE/LLA/13550)
Decimantjordeboken 1651

Ej jordebok i egentlig mening, då den saknar uppgifter om skattesatser. Decimantjordeboken är extrakt av uppgifter insända av prästerna med anledning av ett kungligt brev till biskoparna 1651-02-21: ”Vi bede og naadigst ville, at I med forderligste ved Praesterne udi Eders Stift lade forfaerdige en kort, dog rigtig Specifikation paa hvor mange Decimantes, hele og halve Gaarde og Bol de udi ethvert av deres underhavende Sogne have…” –

Litteratur: Sven Dahl, En översiktskarta över Skånes byar vid mitten av 1600-talet.
Svensk Geografisk Årsbok 1940. (Hämtat från informationen på ArkivDigital)

Blekinge är ju gränsland med Danmark och blev svenskt 1658. Första tiden flyttade bokföringen runt i olika län och blev först 1685 eget län i jordebokssammanhang.

1658 – 10/2 1675: Kristianstad län (undantag jordrevning 1671)
11/2 1675 – 1679: Kronobergs län (ej Listers härad, som stannade i L)
1680: Kristianstads län (Möcklö halva hemman, Entredjedels hemman)
1681-1685: Kalmar län

(källa: mikrofilmad infolapp som ligger med i början på Jordeböckerna på Riksarkivet)

Här är direktlänk till Digitala forskarsalen och deras jordeböcker för Blekinge från 1686-1750

1663
Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet
GIIIa:9 s.801-804
(AID: v98465.b425.s801, NAD: SE/LLA/10880)
Jordebok 1663
Arkiv Digital

Jordrevning 1671

Jordrevning: före moderna lantmäteriförrättningar uppmätning av inägomark (åker och äng) inför skattläggning, skifte av jord etc./NE

1671
Kammarkollegiet Andra provinskontoret
FI:617 s.191-192
(AID: v113683.b98.s191, NAD: SE/RA/52106)
Östra härads jordrevningsprotokoll 1671
Arkiv Digital

Möcklöö

(Effter?) specificeradhe, commoditeter, herligheeter och nyttigheeter, Natur, och qualiteter på denne öö. Åkeren af groft Sandgrusjord höglent och Engiar af hårdwahll och starrwa….(?) med Rörrewass wti och iblantt, någon Eeke och Surskough, med Lind, hassell, Biörck och någon små Eneskough, och aleskough begripen. Muhlebete i fälladen på ööen som är mycket steenigh, skerpp (?) och mager marck, häran wti, är nödtorfftigh Wedbrand till husbehoff. Men i allmenninghen, (kiöpes?) till gierdselfångh, der och niutes till Ollonswijn, och näfuerflängandhe och annan nyttigheeter, som Landboerne kunna hafua att Bruka Jämpte fiskerijett omkringh sigh i hafwett, med allehanda fiskefångh till (godo?) och dess nyttigheeter för öffwer.

Och ingen wydare Herligheeter.

Kammarkollegiet Andra provinskontoret
FI:619 s.61
(AID: v113684.b34.s61, NAD: SE/RA/52106)
Östra härads jordrevningsprotokoll biakter 1671

Kammarkollegiet, Andra provinskontoret, Biakter, FI: 619 (1671), s. 61 ff

Åhrl. Uthsädhe, Roug (råg), Korn    …. (antal)   tunnor
Höö när meedel gräswäxt är    …. (antal)   lass

s. 62

Åker Jordmåhnen på ben(ämn)de öö, ähr af grofft Sandgrunnth jordh och höglendt åker.

Engen är af hårdh waldh och Starrwaldhs Ängh, medh Röör-Wass och Sälting Grääss widh Stranden; wthi Ängerna är Eke- Linde- Hassel- och annan Suurskough.

Muhlebete och Klöfdrifft på öen mycket skrin och mager, med Wedehn men Gierslefångh måste dhe kiöpa af andra. Fiskerij wthi hafwet medh Notedrächt (?) och andre Nüttigheeter.

Avskrift av Eva MK

Jordeböcker

1671

Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet
GIIIa:38 s.261 o 271
(AID: v98459.b162.s271, NAD: SE/LLA/10880)
Jordebok 1671
Arkiv Digital

1685
Blekinge läns landskontor
GIIIa:2 s.130 o 134
(AID: v98444.b67.s130, NAD: SE/LLA/10891)
(AID: v98444.b69.s134, NAD: SE/LLA/10891)
Jordebok 1685
Arkiv Digital

De två jordeböckerna ovan har särställning jämfört med alla andra. De innehåller nämligen identisk information så 1685 är bara kopierad som den var från 1671. Namnen stämmer alltså inte. De kan ha hunnit dött eller fått barnbarn som tagit över på dessa 14 år! 1671 var den dock hyfsat korrekt får vi hoppas.


1764
Häradsskrivaren i Östra Blekinge Fögderi
EIII:1
1764: b.320 #99, b.360-370 #102-103, #97-09, #100-101. #104-105
(AID: v566960.b320, NAD: SE/LLA/10941)
(AID: v566960.b360, NAD: SE/LLA/10941)
Jordeböcker med tillhörande handlingar
Arkiv Digital

1777
Häradsskrivaren i Östra Blekinge Fögderi
EIII:2 s.57 #99 s.64 #102, s.65 #103, s.66 #97-98, #100-101, #104-105,
(AID: v566961.b630.s57, NAD: SE/LLA/10941)
Jordeböcker med tillhörande handlingar
Arkiv Digital

1793
Häradsskrivaren i Östra Blekinge Fögderi
EIII:1
1793: b.2890 s.97 #99, s.109 #102, s.111 #97-98, #100-101, #103, s.113 #105
(AID: v566960.b2890.s97, NAD: SE/LLA/10941)
Jordeböcker med tillhörande handlingar
Arkiv Digital

1781-1899
Häradsskrivaren i Östra Blekinge Fögderi
EIII:3
Jordeböcker med tillhörande handlingar
Arkivkartong. Skrivelser ang. jordeböckerna. Spridda år.
Arkiv Digital

1825
Häradsskrivaren i Östra Blekinge Fögderi
EIII:4 s.29 (bara nummer, inga personnamn)
(AID: v566963.b320.s29, NAD: SE/LLA/10941)
Jordeböcker med tillhörande handlingar
Arkiv Digital