Bouppteckningsregister i böckerna

Ibland när jag sitter och letar efter något i olika längder känns det meningsfullt att skriva ett snabbregister under tiden som jag bläddrar. Ibland önskar jag att man hade en röststyrd ordbehandlare så man kunde läsa högt och få inmatat i ett kalkylblad så man fick ett personregister lite snabb. Tyvärr blir projekten långa och många om man gjorde personregister för hand varje gång man bläddrade igenom något i arkiven. Under fynd i arkiven kommer jag iallafall att samla snabbregister och tillfällighetsfynd som kan vara av intresse för någon som forskar i samma områden. Eftersom jag samarbetar mycket med Eva Mårtensson Kangeman om Möcklö-Senoren-folk brukar jag skicka Senoren-folken till henne. Skriver ner dom här också ifall fler forskare hittar hit.

Östra häradsrätt FIIa:41 (1848-1848) Bouppteckningar

Personregister Vintertinget 1848: 30 (går bara till #37, st börjar sedan efter #39)
Personregister Sommarting 1848: 1420

Senorenfolk:
Mårtens Ohlssons hustru Ingrid Pettersdotter, Westernäs, Barn Olaus 5, Pehr August 3
Östra häradsrätt FIIa:41 (1848-1848) Bild 2400

Bonden Anders Andersson, Torp på Senoren; enk Sissa Månsdotter, 5 barn: Andreas, Gertrud (tvillingar) 10, Kjerstin 19, Botillda 16, Elin 14.
Skyldemän Bönderna Sven Mårtensson och Måns Andersson (Anders bror) på Möcklö.
Östra häradsrätt FIIa:42 (1849-1850) Bild 5280 (AID: v157438.b5280, NAD: SE/LLA/10081)

Östra häradsrätt FIIa:48 (1861-1863) Bouppteckningar

Jag skulle leta efter en bouppteckning och hittade mellanstickslappar med rubriker på vilket ting bouppteckningarna blivit registrerade. Jag skrev ner bildnumren efter hand – alltid kan det hjälpa någon. Tänk på att bouppteckningar kan registreras långt senare än personen dött ibland, även om bouppteckningen hölls i samband med dödsfallet.

Sommarting 1861: 560
Höstting 1861: 1250
Vinterting 1862: 1690
Sommarting 1862: 2340
Höstting 1862: 3540
Vinterting 1863: 4170
Sommarting 1863: 5120
Höstting 1863: 5530

Senorenfolk:
Bonden Måns Olsson; Karin Håkansdotter, Nels, 18, Ingrid Maria g.m. Båtsm. Olaus Busk, Christina 21, Elina 16. Farbror Nels Ohlsson i ?måla
Östra häradsrätt FIIa:48 (1861-1863) Bild 460 (AID: v157444.b460, NAD: SE/LLA/10081)

afledna hustru Sissa Månsdotter; Torparen Jon Nelsson i Torp på Senoren
Östra häradsrätt FIIa:48 (1861-1863) Bild 90 (AID: v157444.b90, NAD: SE/LLA/10081)

Östra häradsrätt FIIa:49 (1864-1865) Bouppteckningar

Sommarting 1864: 1150
Höstting 1864: 1980
Vårting 1865: 3240
Sommarting 1865: 3940
Höstting 1865: 4470

Jordeböcker och jordrevning

1651
Domkapitlet i Lund
GVI:9 s.1393
(AID: v98451.b289.s1393, NAD: SE/LLA/13550)
Decimantjordeboken 1651

Ej jordebok i egentlig mening, då den saknar uppgifter om skattesatser. Decimantjordeboken är extrakt av uppgifter insända av prästerna med anledning av ett kungligt brev till biskoparna 1651-02-21: ”Vi bede og naadigst ville, at I med forderligste ved Praesterne udi Eders Stift lade forfaerdige en kort, dog rigtig Specifikation paa hvor mange Decimantes, hele og halve Gaarde og Bol de udi ethvert av deres underhavende Sogne have…” –

Litteratur: Sven Dahl, En översiktskarta över Skånes byar vid mitten av 1600-talet.
Svensk Geografisk Årsbok 1940. (Hämtat från informationen på ArkivDigital)

Blekinge är ju gränsland med Danmark och blev svenskt 1658. Första tiden flyttade bokföringen runt i olika län och blev först 1685 eget län i jordebokssammanhang.

1658 – 10/2 1675: Kristianstad län (undantag jordrevning 1671)
11/2 1675 – 1679: Kronobergs län (ej Listers härad, som stannade i L)
1680: Kristianstads län (Möcklö halva hemman, Entredjedels hemman)
1681-1685: Kalmar län

(källa: mikrofilmad infolapp som ligger med i början på Jordeböckerna på Riksarkivet)

Här är direktlänk till Digitala forskarsalen och deras jordeböcker för Blekinge från 1686-1750

1663
Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet
GIIIa:9 s.801-804
(AID: v98465.b425.s801, NAD: SE/LLA/10880)
Jordebok 1663
Arkiv Digital

Jordrevning 1671

Jordrevning: före moderna lantmäteriförrättningar uppmätning av inägomark (åker och äng) inför skattläggning, skifte av jord etc./NE

1671
Kammarkollegiet Andra provinskontoret
FI:617 s.191-192
(AID: v113683.b98.s191, NAD: SE/RA/52106)
Östra härads jordrevningsprotokoll 1671
Arkiv Digital

Möcklöö

(Effter?) specificeradhe, commoditeter, herligheeter och nyttigheeter, Natur, och qualiteter på denne öö. Åkeren af groft Sandgrusjord höglent och Engiar af hårdwahll och starrwa….(?) med Rörrewass wti och iblantt, någon Eeke och Surskough, med Lind, hassell, Biörck och någon små Eneskough, och aleskough begripen. Muhlebete i fälladen på ööen som är mycket steenigh, skerpp (?) och mager marck, häran wti, är nödtorfftigh Wedbrand till husbehoff. Men i allmenninghen, (kiöpes?) till gierdselfångh, der och niutes till Ollonswijn, och näfuerflängandhe och annan nyttigheeter, som Landboerne kunna hafua att Bruka Jämpte fiskerijett omkringh sigh i hafwett, med allehanda fiskefångh till (godo?) och dess nyttigheeter för öffwer.

Och ingen wydare Herligheeter.

Kammarkollegiet Andra provinskontoret
FI:619 s.61
(AID: v113684.b34.s61, NAD: SE/RA/52106)
Östra härads jordrevningsprotokoll biakter 1671

Kammarkollegiet, Andra provinskontoret, Biakter, FI: 619 (1671), s. 61 ff

Åhrl. Uthsädhe, Roug (råg), Korn    …. (antal)   tunnor
Höö när meedel gräswäxt är    …. (antal)   lass

s. 62

Åker Jordmåhnen på ben(ämn)de öö, ähr af grofft Sandgrunnth jordh och höglendt åker.

Engen är af hårdh waldh och Starrwaldhs Ängh, medh Röör-Wass och Sälting Grääss widh Stranden; wthi Ängerna är Eke- Linde- Hassel- och annan Suurskough.

Muhlebete och Klöfdrifft på öen mycket skrin och mager, med Wedehn men Gierslefångh måste dhe kiöpa af andra. Fiskerij wthi hafwet medh Notedrächt (?) och andre Nüttigheeter.

Avskrift av Eva MK

Jordeböcker

1671

Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet
GIIIa:38 s.261 o 271
(AID: v98459.b162.s271, NAD: SE/LLA/10880)
Jordebok 1671
Arkiv Digital

1685
Blekinge läns landskontor
GIIIa:2 s.130 o 134
(AID: v98444.b67.s130, NAD: SE/LLA/10891)
(AID: v98444.b69.s134, NAD: SE/LLA/10891)
Jordebok 1685
Arkiv Digital

De två jordeböckerna ovan har särställning jämfört med alla andra. De innehåller nämligen identisk information så 1685 är bara kopierad som den var från 1671. Namnen stämmer alltså inte. De kan ha hunnit dött eller fått barnbarn som tagit över på dessa 14 år! 1671 var den dock hyfsat korrekt får vi hoppas.


1764
Häradsskrivaren i Östra Blekinge Fögderi
EIII:1
1764: b.320 #99, b.360-370 #102-103, #97-09, #100-101. #104-105
(AID: v566960.b320, NAD: SE/LLA/10941)
(AID: v566960.b360, NAD: SE/LLA/10941)
Jordeböcker med tillhörande handlingar
Arkiv Digital

1777
Häradsskrivaren i Östra Blekinge Fögderi
EIII:2 s.57 #99 s.64 #102, s.65 #103, s.66 #97-98, #100-101, #104-105,
(AID: v566961.b630.s57, NAD: SE/LLA/10941)
Jordeböcker med tillhörande handlingar
Arkiv Digital

1793
Häradsskrivaren i Östra Blekinge Fögderi
EIII:1
1793: b.2890 s.97 #99, s.109 #102, s.111 #97-98, #100-101, #103, s.113 #105
(AID: v566960.b2890.s97, NAD: SE/LLA/10941)
Jordeböcker med tillhörande handlingar
Arkiv Digital

1781-1899
Häradsskrivaren i Östra Blekinge Fögderi
EIII:3
Jordeböcker med tillhörande handlingar
Arkivkartong. Skrivelser ang. jordeböckerna. Spridda år.
Arkiv Digital

1825
Häradsskrivaren i Östra Blekinge Fögderi
EIII:4 s.29 (bara nummer, inga personnamn)
(AID: v566963.b320.s29, NAD: SE/LLA/10941)
Jordeböcker med tillhörande handlingar
Arkiv Digital

 

Lokalundersökning (Jordbruk)

I Riksarkivets Digitala forskarsal finns specialsök Lokalundersökningar (Jordbruk). 1913 var det Ramdalas tur, och det verkar som om det kommit en person från SCB med ett block med blanketter och gått runt i husen 1 och 2 augusti. Jag har lyckats hitta i stort sett hela Möcklö som stämmer överens med det vi kände till om torp och gårdar från andra källor. Det är ingen som helst organisation på blanketterna och många sidor att bläddra igenom.

Nedan listor på Möcklös jordbruk i augusti 1913.

Lokalundersökning 1913 - gårdarna

På kartanBlankettnrÄgareBrukareFastighetbildid
A238Olof Alfr. Andersson-1/4 mtl Möckle 1 o 2B0002272_04892
B223Joh. Aug. Olssons hustru-1/6 #1, 1/8 #3, 71/480 #6B0002272_04922
C226Johan Persson-1/4 Möcklö 2 o 4B0002272_04948
D219Alfr. Olsson-1/8 #3, 1/12 #4 5/96 #6B0002272_04886
E236Elias Jonasson-7/12 mtl Möckle 3 o 5B0002272_04990
F222Mårten Svensson-1/6 mtl 4 MöckleB0002272_04890
G215Alfr. Svensson-3/10 Möcklö 6B0002272_04946
H227Håkan Svensson-1/2 mtl Möcklö 7B0002272_04954
I242Nils Olofsson - Joh. Otto SvenssonNils Olofsson2/24 mtl Möcklö 8B0002272_04878
J244Sven M. Andersson-1/12 mtl Möcklö 8B0002272_04860
K243Sven M. Andreasson-1/12 mtl Möcklö 8B0002272_04840
L55Gust. A. Svensson-9/16 mtl 11 Säby, 1/12 mtl Möcklö 8-
M234Karl Olof Andersson-1/3 mtl Möckle 9B0002272_04936
Detta är en lista på fastighetsägarna på Möcklö 1913. Ibland är det specat mer noggrant vilka mantal de äger, ibland är det ihopslaget. Jag tror vissa nummer får tas med en nypa salt också, Inte allt stämmer överens med vad vi hittat i gårdsinventeringen. Det har varit en hel del bollande med olika åkersnuttar vad det verkar. För att jämföra med dagens gårdar har jag markerat dom med bokstavsbeteckning på en karta (för att inte förväxla med fastighetsnummer o.d.)

lokalgard

Lokalundersökning 1913 (torp-lägenheter)

I kolumnen med torp/lägenhetsnamn står vissa namn med "" runt. Det är såna som inte haft officiella namn utan vi "döpt" under torpinventeringen för att hålla reda på dom. Dessa smeknamn kommer oftast av folket som bott där. Endast Karlsberg fanns som officiellt namn redan 1913 och står även på blanketten.

nrBrukareFastighetsägareStamfastighetNamn i torpbokenbildnr (RA)
241Sven Magnus PerssonOlof Alfr. AnderssonMöcklö 1Elineberg4736
240Emil HåkanssonOlof Alfr. AnderssonMöcklö 1Solberga4444
239Sven Johan Andersson
(Andreasson)
Olof Alfr. AnderssonMöcklö 1Signe-Svens4636
217Joh. Adolf AnderssonJoh. Aug Olssons hustruMöcklö 1Stjärnås4434
225Karl Aug. JonassonJoh. Aug. Olssons hustruMöcklö 2Moberga4496
224Petter Johan MånssonJoh. Aug Olssons hustruMöckle 3Annedal4420
221Aug. AnderssonAlf. OlssonMöckle 3Siljas4372
220Johan JohanssonAlf. OlssonMöckle 3Långanäsa-Johans4442
237Holger JonassonElias JonassonMöckle 3Holgers4504
218Karl OlssonMöckle 4Karlsberg4700
216Per OlssonAlf. SvenssonMöcklö 6Torstens torp4436
230Karl SvenssonHåkan SvenssonMöckle 7Svens4386
231Lars SvenssonHåkan SvenssonMöckle 7Larsatorpet4417
229Sven LarssonHåkan SvenssonMöckle 7Larsatorpet4440
228Karl LarssonHåkan SvenssonMöckle 7(Dehn) Strömsatorpet4494
232Oskar JohanssonHåkan SvenssonMöckle 7Johan Andersa4634
233Per StålgrenHåkan SvenssonMöckle 7Lilla Lund4438
56Olaus SvenssonGust. A Svensson, SäbyMöcklö 8Villan4704
235Sven JohanssonKarl Olof AnderssonMöckle 9Fredriksberg4734

Mantalslängder

1659
Mantalslängder 1642-1820 Kristianstads län
SE/RA/55203/55203.11/1 (1659)
Bildid:A0003064_00233
Riksarkivet

Avskrift av Mantalslängd 1659
Håkan Carlßon och hustru                               1  1
GQ? Olofs hustru och ? hustru Kirstin           1  2
Anderß, hustru och pigan Karin                     3
Nils Larßon och hustru                                      2
Pär Andersson och hustru                     1 ½   ½
Oloff Nilsson drängh                             – 1   –
Biörn Nilsson och hustrun                   – 1    – 1
Pär Pärsson och hustrun                      2      –
3 st.: husqwinnor                                    1     2
Biörn Trudtsson                                       –       1
g:m: Nils Trudtsson                                1     –
gårdqwinna                                               1    –
Anders Larsson och hustrun                    1 ½  ½
Anders Larsson och hustrun                    2     –
Nils Kruse och hustrun                             1     1
3 st: gårdqwinnor                                      2    1


 

Häradsskrivaren i Östra Blekinge Fögderi

FIa:1
Mantalslängd 1780 och 1784
FIa:2
Mantalslängd
1787: Häradsskrivaren i Östra Blekinge fögderi FIa:2 (1787-1829) Bild 710 (AID: v249168.b710, NAD: SE/LLA/10941) Möcklö
1803: Häradsskrivaren i Östra Blekinge fögderi FIa:2 (1787-1829) Bild 860 (AID: v249168.b860, NAD: SE/LLA/10941) Möcklö
1824: Häradsskrivaren i Östra Blekinge fögderi FIa:2 (1787-1829) Bild 3420 (AID: v249168.b3420, NAD: SE/LLA/10941) Möcklö
– Bara fragment av Ramdala socken, börjar med Säby #67 b.3360
Arkiv Digital

 

Källor!

Man kan hitta material om Möcklö på många olika ställen on-line idag. Många arkivtjänster kräver abonnemang, t.ex. ArkivDigital och Riksarkivet. Det är inte alltid lätt att veta var man ska leta, eller var man hittat uppgifter, så jag började göra en lista med olika källmaterial vi tittat i utöver de klassiska kyrkböckerna. Kanske kan dessa hjälpa andra att hitta tillbaka – eller hitta egna uppgifter i grannsocknar!

Tipsa gärna om du vet fler ställen man kan kika efter historiska dokument över Möcklö med omnejd!

Kolerakyrkogård

Även Möcklö har faktiskt en kolerakyrkogård, som inte är särskilt känd. Där ligger troligen två personer begravda. RAÄs uppgifter talar om en kvinna.

kolerakyrkogard

Uppgiftsblankett detalj från RAÄs fornsök

När jag hittade informationen om att någon dött i kolera blev jag givetvis nyfiken på vem det kunde vara. Sökte i dödboken över 1853, men hittade inga dödsorsaker där, så jag gav upp. Sedan när jag skrev av husförhörslängderna dök svaret plötsligt upp i gamla båtsmannen Nyckels familj.

fattighj afsk Bn Sven Nyckel 3/10 1803 – 23/12 1853
h Botil Jakobs 18/5 1812 Thorh. – 21/8 1853 död i cholera
Sven 16/9 1834 t.p.8 1854
frånf? Anders 25/10 1840
Olaus 20/4 1849 – 21/8 1853 död i cholera
Botilda 2/6 1851
Ramdala AI:15 (1852-1855) s.257 Möcklö No 102

Botil och lillpojken Olaus dog båda samma dag. Jag har svårt att tänka mig att de inte begravdes tillsammans.

Gravplatsen är utmärkt på kartan i fårahagen norr om nuvarande Karlsberg, kallad Klockarmarken. Enligt RAÄs anteckningar ska det finnas en sten som visar platsen och en grustäkt intill. En dam som vuxit upp i Karlsberg har hört sin mor prata om ”Nyckla-Johanna”, så tydligen har Nycklarna varit i närheten av Karlsberg senare i historien också.

klockarmarkenkolera

Grustäkten syns tydligt på flygbild.

Tänk om de haft GPSer när inventeringen gjordes 1979, så hade vi vetat exakt var platsen är nu! Informanten Olof Andersson finns tyvärr inte kvar att berätta för oss.

Edit 30/4: Min make tror att han har hört att hon grävdes upp och flyttades till kyrkogården någon gång, men minns inte vem han hört detta av. Någon som vet mer?

Nu är det dags!

Nu har jag gått och grunnat på en hemsida med Möcklös historia samlat i flera år! Så nu var det dags att börja bygga tyckte jag. Fördelen med en hemsida är att man kan bygga på med material efter hand som man hittar, och samtidigt delar jag med mig till andra intresserade, nyfikna, släktforskare m.m.

Jag kommer inte att publicera riktigt allt, men det blir mycket avskrifter och vilka olika källor vi hittat om Möcklö och dess historia, med speciell inriktning mot människorna som levt här. Det blir en hel del länkar också till källmaterial online.