Måns Nilssons rättegång (3) 16 sept 1862

ÖHR AIa: 162 16 September 1862

§  31 I Parternes (?) personliga närvaro förelåg (?) H(ärads)r(ätte)n det i sista tings dombok under § 49 antecknade och till denna rättegångsdag uppskjutna mål emellan Pigan Ingrid Katrina Swensdtr på Möcklö, K(äran)de, samt bonden Måns Nilsson i Torp på Senoren, Sw(aran)de, om barnuppfostringsbidrag, dervid K:de pigan från sin fader ingaf en så lydande skrift:

”Till undvikande af etc….” Litt. B

Till Östra Härads Tingsrätt

§ 31 Litt. B

Till undvikande af personlig inställelse wid domstolen får jag, som är gammal och sjuklig, på detta sätt i målet emellan min dotter Ingrid Katrina och hemmansegaren Måns Nilsson på Senoren, om barnuppfostringshjelp, ödmjukast gifva tillkännagifva, att jag wäl wid föreningens upprättande dem emellan derom war tillstädes, men att jag icke förstod det jag hade någonting dermed att skaffa hwarföre jag icke eller satte mig emot densamma, ehuru jag då, likasom nu, fann öfverenskomna uppfostringsbidraget för ringa; Öfverlemnande jag emellertid till Domstolen att bestämma detsammas belopp.

Möcklö den  September 1862

Swen Jonson

Såsom närvarande wittne,

Swen Olsson

Efter uppläsandet häraf påyrkade Swaranden, att den emellan honom och K:de pigan skriftligen ingångna förening skulle lända till efterrättelse, hwaremot K:de pigan fortfarande förklarade att de utfästade 200 Rd vore för litet.

P(arter)ne öfverlemnade nu målet till pröfning, dervid förständigades att vid tingets slut skulle meddelas

Utslag

afsagdt den 13 December 1862.

Emedan K:de pigan i närvaro af sin fader och Målsman Swen Jonsson med Sw(arand)den upprättat företedde förenings ……… af den 23 sistl. Januari mot hvilken Swen Jonsson vid tillfället icke framställt någon anmärkning och hvilken han följaktligen måste anses äfven hafva för sin del godkänt; ty ock då den P(arter)ne emellan lagligen ingångna förening måste för dem båda lända till efterrättelse, finner H(ärads)r(ätte)n Käromålet icke kunna i vidsträcktare mån bifallas än att Sw(aran)den i enlighet med sin berörda förbindelse förpligtas att till K(äran)de pigan såsom bidrag till hennes oäkta barns uppfostran genast i ett för allt erlägga Twåhundra RD rmt jemte sex procent ränta från den 23 Januari innevarande år.

Transkriberingen gjord av Eva Mårtensson Kangeman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.