Måns Nilssons rättegång (2) 13 maj 1862

Östra Härads Rätt, Vårtinget, Maj 1862

Den 13 Maj 1862 2:a dagen                                                                  

(I marginalen:) § 49

Wid upprop af det i domboken för sista ting under § 166 antecknade och till denna rättegångsdag uppskjutna mål emellan Pigan Ingrid Maria (OBS! Fel namn!) Swensdotter på Möcklö, K(äran)de, och bonden Måns Nilsson i Torp på Senoren, Sw(aran)de, om barnuppfostringshjelp inställde sig P(arter)na personligen, derwid Sw(aran)den inlemnade följande skrift: ”Sedan jag etc.” ……….Litt. E. Härwid var fogadt ett prestbevis så lydande: ”Att bonden etc.” ………Litt F.

§ 49 Litt. E

Sedan jag fått inhämta kännedom af Härads Rättens utslag den 27 Januari detta år rörande fosterlön till pigan Ingrid Katarina Swensdotters på Möcklö flickebarn m. m. hvarigenom jag, som förut i målet icke blifvit hörd, ålägges böta Tio Rd Rmt för lägersmål med min tjenstepiga, så får jag, hvad det vidkommer dessa böter, deremot protestera på den grund att samma piga, enligt bifogade prestbetyg, alldrig varit hos mig lagstadd eller skattskrifven utan blott tidtalls åt mig förrättadt arbete.

– Anbeträffande min ekonomiska ställning, som käranden onödigt vidrört och hvarmed ingen annan än jag borde hafva att sköta, då sådant igentligen ej vidkommer hufvudsaken, vill jag i förbigående endast nämna att jag icke äger ½ hemman sedan mina Tre omyndige barn hvilka jag med min förra hustru sammanaflat äga hälften deraf (?) och att samma ½ mtl är intecknat för 3050 RD.

För att i vänlighet bilägga saken, som i motsatt fall fått en hel(t) annan utgång hvarom jag här icke anser mig böra orda, träffades mellan mig, Ingrid Katarina och hennes fader, den 23 sistlidne Januari den förening att jag i ett för allt skulle betala 200 RD nu gångbart mynt, hvarförutan jag har Hr Commessari(e) H. Bolling skriftligen erkände förseelsen och i öfrigt underkastade mig lagens vidare åtgärd; men skulle käranden som tilltror sig af mig vinna större fördelar och till grund härföre oriktigt kastat skulden på sin fader, icke åtnöjes med förberörde belopp 200 Rd eller med 20 RD årlig fosterlön intill den tiden inträffar att hennes barn uppnått 15 års ålder, så åtager jag mig att sjelf öfvertaga och uppfostra samma barn samt att ersätta henne med sistnämnde årliga summa för den tid hon sitt barn vårdat.

Torp den 13 Maj 1862.

Måns Nilsson

§ 49 Litt. F

Att Bonden Sven Jonssons dotter Ingrid Cathrina alltjemt varit mantalsskrifven hos sin fader på No 104 Möcklö, och således hvarken år 1860 eller sedermera varit skrifven hos Bonden Måns Nilsson å No 113 Torp på Senoren intygas på begäran af nämnde Måns Nilsson.

Ramdala den 10 Maj 1862

M (?) G. Ammilon

P. l. (Pastor loci)

K(äran)de pigan upplyste att hennes fader bonden Swen Jonsson på Möcklö, vore sjuk och derföre ej kunnat i dag inställa sig; Och H(ärads)r(ätte)n som fann Swen Jonssons hörande nödigt innan målet slutligen afgjordes, förständigade härefter att målet skulle åter förekomma å nästa tings andra rättegångsdag, då P(arter)ne vid förut stadgad följd hade att sig (tillstädes komma) inställa, och dertill K(äran)de pigan, derest hon ville fullfölja sin (stämning) talan, borde bevisligen hafva inkallat sin fader Swen Jonsson som å sagda dag hade att tillstädes komma, derest han ej ville anses såsom hade han för sin del godkänt den mellan P(arter)ne (träffade förlikningsskrift) upprättade förening af den 23 sistl(idne) Januari.

I marginalen: Uppskof

2:a dagen

Transkriberingen gjord av Eva Mårtensson Kangeman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.