Måns Nilssons rättegång (1) 27 jan 1862

Östra Härads Rätt, Lyckeby, Vårtinget 1862

§ 166

Till tinget den 27 Januari 1862 hade Kr(ono)l(änsma)n H. (?) Bolling instämt bonden Måns Nilsson på Senoren och pigan Ingrid (Catharina) Katrina Swensdotter på Möcklö, med answars-påstående för det de skola i början af år 1860 under det sw(aran)de pigan tjenade hos Måns Nilsson med hwarandra plägat köttsligt umgänge, deraf sw(aran)de pigan blifvit hafvande med ett den 21 Oktober nämnde år på Möcklö framfödt (barn) ännu lefvande barn; i sammanhang hvarmed sw(aran)de pigan yrkat åläggande för Måns Nilsson att bidraga till barnets uppfostran.

Wid upprop af målet var Sw(aran)de pigan personligen tillstädes i närvaro af åkl(agaren) hwilken från Sw(aran)den Måns Nilsson inlemnade ett så lydande skriftligt erkännande, tecknadt å stämningen i målet:

”Åtalade förseelsen erkännes; och underkastar jag mig laga answar derför.

Hesslegården den 20 Januari 1862.

Måns Nilsson i Torp, Senoren.

Härvid på en gång närvarande vittnen:

Oscar Nilsson Anders Andersson”

Sw(aran)de pigan uppgaf härefter att Sw(aran)den (Nils) Måns Nilsson, som vid den tid Sw(aran)de pigan blef rådd med barnet, varit enkling, men numera vore omgift, (skrif) utfärdat skriftlig förbindelse å tvåhundra RD med ränta såsom ersättning för fosterlön, men att pigans fader, som vore hennes förmyndare vägrat (erkänna mottaga) godkänna den sålunda träffade förlikningen  emedan utfästa (denna) summan i hans tankar ej varit (såsom ej) tillräcklig, synnerligast som Sw(aran)den vore förmögen och ägare af (½) ett halft hemman, hvarföre (han väl hade råd fadren) sw(aran)de pigan nu yrkade att Sw(aran)den måtte åläggas att med (årligt) viss årlig summa bidraga till barnets uppfostran, ingifvande Sw(aran)de pigan om (?) den af Måns Nilsson utfärdade förbindelsen så lydande: Såsom ersättning …1, Litt. X

§ 166 

Litt X

Såsom ersättning för det lägersmål, som jag undertecknad har föröfvat med Bonddottern Ingri Chatrina Swensdotter på Möklö, hvarvid till följd blifvit att hon framfödde ett flickobarn år 1861 och hviket barn ännu är lefvande, så hafver jag med ofvannämnda Ingri Chatr. i dag i wittnes närvaro öfverenskommit att på en gång såsom ersättning till Barnets Christliga uppfostran sköttsel och wård betala kontant Twå Hundra Rixdaler Rixmynt /200/ Rixd. Rixmt med Ränta efter Lag från i dag till betalning sker eller 6 procent och tre (?) månaders tid efter påfordran  detta hafva vi å ömse sidor öfverenskommit och beslutat i tillkallade vittnes närvaro som skedde på Möcklö den 23 Januari 1862.

Ingr. Chatrine I C S Swensdotter

Måns Nilsson i Torp

på Möklö egenhändigt

På en gång närvarande vittne

Karin / km/ Månsdotter Swen Andersson

på Möklö i Westernäs

(Dess De af sw:de pigan lemnade upplysningar nu uppgifvit witsordades af Åkl(agaren), hvarefter och) sedan Enkan Ingrid Andersdotter på Möcklö, hwilken till denna dag blifvit inkallad såsom vittne i målet företrädt och fordrat ersättning för 1 ¼ mils tingsresa, (målet) öfverlemnades målet till pröfning.

Wid tingets slut den 16 April 1862 afsades följande

Utslag

(Genom Swarandernas eget erkännande är styrkt, att de med)

Genom Swarandernas eget erkännande är styrkt att de med hvarandra föröfvat lägersmål under sådan tid i början af år 1860, då Sw(aran)de pigan var i Swaranden Måns Nilssons tjenst, att han kan vara fader till det af (Sw(aran)de pigan) henne i Oktober månad samma år på Möcklö framfödda, ännu lefvande barn, hwadan Härads Rätten, jemlikt 53 Kap. 1, 3 och 4 §§ och 55 Kap. 5 § M.B. samt Kongl. Förordningen den 10 April 1810, dömer Sw(arander)na, Måns Nilsson att för lägersmål med sin tjenstepiga böta tio RD till treskiftes mellan Konungen, Häradet och Åkl. och att till Ramdala kyrka utgifva eller med arbete aftjena 2 RD, samt Ingrid Cathrina Swensdotter att till samma kyrka på lika sätt erlägga (1 Riksdaler) En RD; skolande Måns Nilsson i brist af tillgång till honom ådömda böter undergå En månads fängelse; hwarförutan H(ärads)r(ätte)n (förpligtar Måns) förpligtar Måns Nilsson att (för inställelsen ersätta Enkan Ingrid Andersdotter på Möcklö, som (den 27 Januari 1862) blifvit inkallad för att vittna i målet med twå RD samt att årligen och till dess det Swaranderna emellan sammanaflade barn uppnått femton år eller sig sjelf föda kan, såsom bidrag till detsammas uppfostran till Sw(aran)de pigan utgifva 40 RD allt Riksmynt)  för inställelsen ersätta Enkan Ingrid Andersdotter på Möcklö, som blifwit inkallad för att wittna i målet med twå RD smt.

Deremot och som Sw(aran)de Måns Nilssons hörande är nödigt i fråga om Ingrid Katarina Svensdotters kraf af uppfostringsbidrag till hennes med Sw(aran)den sammanaflade barn, finner H(ärads)r(ätte)n skäligt uppskjuta målet i denna del till nästa tings andra dag , då S(warande)na hafva att sig inställa, S(waran)de pigan om hon käromålet fullföljer, och S(waran)de Måns Nilsson vid 5 RDs vite; börande han om detta blifvit underrättad af S(waran)de pigan, som vid inställelsen nästa ting bör vara åtföljd af sin fader.

(I marginalen) Uppskof 2:dra dgn

Transkriberingen gjord av Eva Mårtensson Kangeman

Måns Nilssons rättegång (3) 16 sept 1862

ÖHR AIa: 162 16 September 1862

§  31 I Parternes (?) personliga närvaro förelåg (?) H(ärads)r(ätte)n det i sista tings dombok under § 49 antecknade och till denna rättegångsdag uppskjutna mål emellan Pigan Ingrid Katrina Swensdtr på Möcklö, K(äran)de, samt bonden Måns Nilsson i Torp på Senoren, Sw(aran)de, om barnuppfostringsbidrag, dervid K:de pigan från sin fader ingaf en så lydande skrift:

”Till undvikande af etc….” Litt. B

Till Östra Härads Tingsrätt

§ 31 Litt. B

Till undvikande af personlig inställelse wid domstolen får jag, som är gammal och sjuklig, på detta sätt i målet emellan min dotter Ingrid Katrina och hemmansegaren Måns Nilsson på Senoren, om barnuppfostringshjelp, ödmjukast gifva tillkännagifva, att jag wäl wid föreningens upprättande dem emellan derom war tillstädes, men att jag icke förstod det jag hade någonting dermed att skaffa hwarföre jag icke eller satte mig emot densamma, ehuru jag då, likasom nu, fann öfverenskomna uppfostringsbidraget för ringa; Öfverlemnande jag emellertid till Domstolen att bestämma detsammas belopp.

Möcklö den  September 1862

Swen Jonson

Såsom närvarande wittne,

Swen Olsson

Efter uppläsandet häraf påyrkade Swaranden, att den emellan honom och K:de pigan skriftligen ingångna förening skulle lända till efterrättelse, hwaremot K:de pigan fortfarande förklarade att de utfästade 200 Rd vore för litet.

P(arter)ne öfverlemnade nu målet till pröfning, dervid förständigades att vid tingets slut skulle meddelas

Utslag

afsagdt den 13 December 1862.

Emedan K:de pigan i närvaro af sin fader och Målsman Swen Jonsson med Sw(arand)den upprättat företedde förenings ……… af den 23 sistl. Januari mot hvilken Swen Jonsson vid tillfället icke framställt någon anmärkning och hvilken han följaktligen måste anses äfven hafva för sin del godkänt; ty ock då den P(arter)ne emellan lagligen ingångna förening måste för dem båda lända till efterrättelse, finner H(ärads)r(ätte)n Käromålet icke kunna i vidsträcktare mån bifallas än att Sw(aran)den i enlighet med sin berörda förbindelse förpligtas att till K(äran)de pigan såsom bidrag till hennes oäkta barns uppfostran genast i ett för allt erlägga Twåhundra RD rmt jemte sex procent ränta från den 23 Januari innevarande år.

Transkriberingen gjord av Eva Mårtensson Kangeman